Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm 25/05/2019 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh: Chấp nhận lội ngược dòng.

Suy niệm 25/05/2019 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh: Chấp nhận lội ngược dòng.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đ..ã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ...