Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm 23/07/2019 – Thứ ba tuần 16 thường niên: Làm theo Ý Cha trên trời.

Suy niệm 23/07/2019 – Thứ ba tuần 16 thường niên: Làm theo Ý Cha trên trời.

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời...