Bài viết y học

Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế về cải thiện Sức khỏe Con người

Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế về cải thiện Sức khỏe Con người

Theo tin Tòa Thánh, Hội nghị quốc tế lần thứ năm: Khám phá Tâm trí, Cơ thể & Linh hồn. Việc Canh tân và Các Hệ thống Cung Cấp Mới Cải thiện Sức khỏe Con người Ra sao, sẽ được Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa và Quỹ Cura đứng ra tổ chức. Hội nghị sẽ diễn ra dưới hình thức ảo từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2021 và quy tụ các bác sĩ, nhà khoa học, nhà đạo đức học, các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người ủng hộ quyền bệnh nhân, các nhà hoạch định chính sách, các nhà từ thiện