Thông tin Hội Dòng

Lễ Đức Mẹ Bảo Trợ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

Lễ Đức Mẹ Bảo Trợ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

Đáp ứng trước những thách đố mà chúng ta đang phải đối mặt ngày hôm nay đòi hỏi chúng ta sự biến đổi, tránh bảo thủ, và như thánh phụ Gioan Thiên Chúa đã làm, là đặt những người túng thiếu, đặc biệt những người bị tổn thương nhất, những nạn nhân của sự ngược đãi và lạm dụng là đối tượng ưu tiên trong những bận tâm và hoạt động của chúng ta, bởi vì điều đó thể hiện chính bản chất và sự tồn tại của Đức Trợ thế ...