Một linh mục bàng hoàng nhận ra mình chưa được rửa tội. Tuyên bố của tổng giáo phận Detroit.