LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 01/2018

NĂM DƯƠNG LỊCH 2018
THÁNG GIÊNG
01
[01]                      
15
  [11]                            
Tr                 Thứ Hai. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày Thế Giới Hòa Bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành lễ cầu cho hòa bình.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Thuận An_H. Phú Thịnh
 

LƯU Ý:
Các ngày trong tuần Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi. (IM 376);
c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
02              16               Tr               Thứ Ba. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
03 17 Tr Thứ Tư. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).
04 18 Tr Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
05 19 Tr Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
06 20 Tr
 
Tr
Thứ Bảy đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38 hay Lc 3,23.31-34.36-38).
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
07 21 Tr
 
CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ thánh Raimunđô Penyafort, linh mục).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bình Lâm_H.Phương Lâm 
- Gx Cây Gáo_H.Gia Kiệm 
- Gx Đại An_H.Hoà Thanh 
- Gx Đồng Phát_H.Phú Thịnh
- Gh Kim Phát_H. Gia Kiệm 
- Gx Phúc Nhạc_H.Gia Kiệm
- Gx Thái Thiện_H.Xuân Lộc
- Gh Trị An_H.Hoà Thanh 
- Gx Vĩnh Phước_H.Phước Lý
- Gx Xuân Khánh_H.Xuân Lộc
- Gx Xuân Thành_H.Xuân Lộc
08 22 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11 (hay 1Ga 5,1-9); Mc 1,7-11. (Ấn bản I: Is 42,1-4,6-7; [Act 10,34-38]; Mc 1,6b-11).
 

 


MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
 

 

Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

 Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).
09                   23     X                 Thứ Ba. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.
10 24 X Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.
11 25 X Thứ Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.
12 26 X Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.
13 27 X Thứ Bảy. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17.
14 28 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục
Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đông Vinh_H. Hòa Thanh
- Gx Kim Lâm_H.Phương Lâm
15 29 X Thứ Hai. 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
16 30 X Thứ Ba. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.
17 01         [12] X Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.
Ngày giỗ
 
Đức cha Phaolô Maria NGUYỄN MINH NHẬT (2007)
18 02 X Thứ Năm. 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật).
19 03 X Thứ Sáu. 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.
20 04 X Thứ Bảy. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) và Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 2Sm 1, 1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.
21 05 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20. (Không cử hành lễ Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo). 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Thiên An_H. Long Thành
22 06 X Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.
23 07 X Thứ Ba. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.
24 08 Tr
 
Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.
25 09 Tr Thứ Năm. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);  Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Thánh Phaolô_H. Long Thành
26 10 Tr Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.  2Tm 1,1-8 [hay Tt 1,1-5]; Lc 10,1-9 (Sách BĐNL tr. 430 và 73).
27 11 X Thứ Bảy. Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ (Tr). 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.
28 12 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28. (Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Tây Hải_H.Hố Nai
29 13 X Thứ Hai. 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.
30 14 X Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.
31 15 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. 2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.