Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, Làm Phép Viên Đá Xây Nhà Lưu Trú Bệnh Nhân 2017