Trách nhiệm của thầy thuốc

Ơn Gọi Và Sứ Mạng Của Người Thầy Thuốc Công Giáo

Ơn Gọi Và Sứ Mạng Của Người Thầy Thuốc Công Giáo

ĐTC Gioan Phaolô II đã gọi những nhân viên y tế là những đầy tớ của sự sống, những người phục vụ sự sống. Nói cách khác, ơn gọi của những người làm nghề thầy thuốc là “phục vụ sự sống. Để hiểu được điều Đức Thánh Cha muốn nói, trước hết, chúng ta phải hiểu hơn gọi là gì đã. Chữ “ơn gọi”