Mục vụ chăm sóc bệnh nhân

Các chỉ dẫn đạo đức và tôn giáo cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe Công giáo

Các chỉ dẫn đạo đức và tôn giáo cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe Công giáo

GH luôn tìm cách thể hiện quan tâm của Đấng Cứu Độ đối với người bệnh. Các trình thuật Tin Mừng về sứ vụ của Chúa Giêsu chú trọng khá nhiều đến hành động chữa lành của Người: Người chữa lành người phong hủi (Mt 8, 1-4; Mc 1, 40-42); Người chữa lành hai người mù (Mt 20, 29-34; Mc 10, 46-52); Người làm cho người câm nói được