Đấng Đáng Kính William Gagnon

Một Số Hình Ảnh Tư Liệu Đấng Đáng Kính William Gagnon. OH

Một Số Hình Ảnh Tư Liệu Đấng Đáng Kính William Gagnon. OH

Đấng Đáng Kính William Gagnon là vị sáng lập Dòng Bệnh Viện Thánh Gioan Thiên Chúa tại Việt Nam, ngài có công thành lập bệnh viện và luôn quan tâm chăm sóc bệnh nhân người nghèo theo tinh thần thánh Gioan Thiên Chúa, ngài được mọi người kính trọng yêu mến và được Giáo hội phong lên bận đáng kính...